Preview

Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Tanashyan M.M., Shamalov N.A., Voznyuk I.A., Yanishevsky S.N., Vinogradov O.I., Khasanova D.R., Tikhomirova O.V., Parfenov V.A., Oshchepkova E.V., Ezhov M.V., Gurevich V.S., Arkhipov V.V. Control of dyslipidemia in the prevention of recurrent ischemic cerebrovascular accidents (expert opinion). Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2022;14(4):108-113. (In Russ.) https://doi.org/10.14412/2074-2711-2022-4-108-113

Views: 245


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2074-2711 (Print)
ISSN 2310-1342 (Online)