Preview

Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Vlasov P.N., Karlov V.A., Zhidkova I.A., Dmitrenko D.V., Rudakova I.G., Danilova T.V., Kalinin V.A., Grebenyuk O.V., Gertsen A.P., Zhuravlev Y.S., Karas A.Yu., Paramonova E.N., Ponomareva I.V., Miguskina O.I., Sobyanina N.A., Sukhova D.V., Salomatin Yu.V., Ertakhova M.L., Goguadze T.M., Shamray A.P. A Russian retrospective multicenter open-label observational study based on medical documentation on the use of perampanel in everyday clinical practice. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2020;12(3):47-55. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2020-3-47-55

Views: 143


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2074-2711 (Print)
ISSN 2310-1342 (Online)