Preview

Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics

Advanced search

Istoriya kafedry i kliniki nervnykh bolezney Moskovskoy meditsinskoy akademii im. I.M.Sechenova

https://doi.org/10.14412/2074-2711-2010-75

Full Text:

About the Authors

N. N. Yakhno
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
Russian Federation


V. V. Zakharov
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
Russian Federation


Review

For citations:


Yakhno N.N., Zakharov V.V. Istoriya kafedry i kliniki nervnykh bolezney Moskovskoy meditsinskoy akademii im. I.M.Sechenova. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2010;2(1):70-75. (In Russ.) https://doi.org/10.14412/2074-2711-2010-75

Views: 478


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2074-2711 (Print)
ISSN 2310-1342 (Online)